Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 12. zasadnutie 16.03.2016

 1. 1.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácií EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 2. 2.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 3. 3.Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, časti lokality „Zátišie“

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava

 7. 7.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto,  v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 8. 8.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, v katastrálnom území Nové Mesto,  pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava

 9. 9.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16,  831 01  Bratislava

 10. 10.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2015

 11. 11.Informácia o finančnom hospodárení sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11, Bratislava v roku 2015

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava