Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 11. zasadnutie 17.03.2020

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/20107 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM

 3. 3.Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

 4. 4.Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 5. 5.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020

 6. 6.Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020

  Materiály
 7. 7.Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry B-NM na rok 2020

 8. 8.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom MČ B-NM a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

  Materiály
 9. 9.Návrh na vyhotovenie protestu prokurátora vo veci VZN MČ B-NM č. 8/2019 zo dňa 15.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 10. 10.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, Bratislava, IČO 48 136 646

 11. 11.Rôzne