9. zasadnutie - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

 1. 1.Otvorenie

 2. 3.Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ BA –Nové Mesto na I. polrok 2016

 3. 4.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady

 4. 5.Návrh na schválenie Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 5. 6.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta

 6. 7.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016

 7. 8.Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“

 8. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č..../2015 o určení školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 9. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 10. 11.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

 11. 12.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č...../2015 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 12. 13.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016 – 2018

 13. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 14. 15.Rôzne: Bytové domy Jeséniova ul. – KOLIBA

 15. 16.Rôzne: Podnet na zmenu územného plánu hl. mesta SR Bratislavy