Bod č. 9

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č..../2015 o určení školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.