3. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 14. apríla 2015, 14:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Pozvánka [42.69 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie komisie

 3. 3.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 4. 4.Správa Komisie na výber uchádzačov o funkciu miestneho kontrolóra (ústna)

  Materiály
 5. 5.Voľba miestneho kontrolóra

 6. 6.Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra

 7. 7.Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 8. 8.Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2015/2016

  Materiály
 10. 10.Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2014

  Materiály
 11. 12.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov MČ B-NM Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014

  Materiály
 12. 13.Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 1/2013 o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 14. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 17.Návrh na zriadenie vecného bremena in personam v prospech SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava

 16. 18.Návrh na prenájom kancelárie č. 416 a 417 v administratívnej budove nachádzajúcej sa na Hálkovej č. 11 v Bratislave na 4. poschodí pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

  Materiály
 17. 19.Schválenie programu rokovania

 18. 20.Návrh na pomenovanie novej ulice v k. ú. Vinohrady, v lokalite „Koliba – Vtáčnik“

  Materiály
 19. 21.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 44/2015

 20. 22.Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 21. 23.Návrh na doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád

  Materiály
 22. 24.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 23. 25.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 26.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájomcu – Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava, IČO: 40780708

 25. 27.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pani Alene Begányiovej, trvale bytom Riazanská č. 56, Bratislava

 26. 28.Rôzne

 27. 29.Interpelácie

 28. 30.Voľba členov volebnej komisie

 29. 32.Správa volebnej komisie o výsledku voľby miestneho kontrolóra

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014

 2. 2.Informácia o čerpaní Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za roky 2011-2014

  Materiály
 3. 3.Informácia o pridelení obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pani Monike Majerovej, trvale bytom Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 4. 4.Informácia o činnosti MsP za obdobie od 01.01.2015 – 01.04.2015

  Materiály
 5. 5.Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného rokovania MZ zo dňa 17.02.2015

  Materiály
 6. 6.Informácia o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM a detských jaslí za rok 2014

  Materiály
 7. 7.Informácia o čerpaní rozpočtu k 28.02.2015

  Materiály
 8. 8.Informácia o činnosti tajomníka miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto vo volebnom období 2010 - 2014

  Materiály