Bod č. 15

  • Zasadnutie: 3. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - poverená vedením oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.