1. zasadnutie - Miestna rada

 • 3. februára 2015, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: JUDr. Mikulec Richard
 • Pozvánka [20.67 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 3. 3.Schválenie programu rokovania

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

 6. 6.Návrh rozpočtu a participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 - 2017

 7. 7.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018

 12. 12.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

 13. 13.Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

 14. 14.Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád

 15. 15.Návrh na voľbu šéfredaktora, podpredsedu a členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta

 16. 16.Návrh na voľbu poslancov do Programovej rady TV

 17. 17.Návrh termínu a technicko-organizačného zabezpečenia školenia poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

 19. 19.Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na rok 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 20. 20.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 21. 21.Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

 22. 22.Návrh na predaj pozemku v správe v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vedeného v k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 31, parc. č. 11410 pre p. MUDr. Martu Dobrovičovú

 23. 23.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r. o.

 24. 24.Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže súpis. č. 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, k. ú. Nové Mesto pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 25. 25.Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO v k. ú. Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska č. 28 - 34, ul. Teplická, ul. Pionierska/Šuňavcová a lokalite ul. Pionierska /Kyjevská/Legerského, pre verejno-prospešné účely, od prenajímateľa Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava

 26. 26.Návrh na zmenu časti B. uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010 vo vzťahu k zapracovaniu finančnej zábezpeky do Zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 27. 27.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87

 28. 28.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu, informovanie o realizácii projektov participatívneho rozpočtu pre rok 2014 a o procese participatívneho rozpočtu pre rok 2015

 29. 29.Návrh splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti pre medzinárodné vzťahy

 30. 30.Návrh na uplatnenie predkupného práva – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

 31. 31.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu “Vernosť“ a parc. č. 13528

 32. 32.Návrh členov Komisie pre činnosť EKO - podniku VPS (ústny poslanecký návrh)

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM

 2. 2.Vecné plnenie harmonogramu výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2014