Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
30.04.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2015 zo dňa 14.04. 2015, o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
30.04.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2015 zo dňa 14.04. 2015, o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2015 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2012 zo dňa 11. 12. 2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2014 zo dňa 12.12. 2014, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
01.01.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013 zo dňa 17. 12. 2013 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.07.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2014 zo dňa 3. 6. 2014 ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava (Zrušené VZN č. 1/2016 zo dňa 26.04.2016)
19.06.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2014 zo dňa 3. 6. 2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti (zrušené VZN 12/2018 dňa 11.09.2018)
19.06.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2014 zo dňa 3. 6. 2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
19.06.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2014 zo dňa 3. 6. 2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do samosprávy obcí v roku 2014
01.05.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2014 zo dňa 14. 4 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda
01.01.2014 VZN č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Nové Mesto
01.01.2014 VZN č. 6/2013 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ BNM
15.10.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013 zo dňa 15. 10. 2013 o organizácii miestneho referenda
04.07.2013 Všeobecne záväzné nariadenie MČ BNM č. 2/2013 zo dňa 11.6.2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
01.07.2013 Všeobecne záväzné nariadenie MČ BNM č. 1/2013 zo dňa 11.6.2013 o úprave podmienok predaja a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území MČ Bratislava - Nové Mesto
01.01.2013 2001/5 úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Zrušené VZN č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016)
01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.4/2012 zo dňa 26.6.2012 ktorým sa mení a dopÍňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-NovéMesto č.5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2005 zo dňa 13.12.2005, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.2/2007 zo dňa 10.04.2007, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2007 zo dňa 11.12.2007, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.22/2008 zo dňa 16.12.2008, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2009 zo dňa 22.04.2009, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2011 zo dňa 13.12.2011.
01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2012 zo dňa 11.12.2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
01.11.2012 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2012 zo dňa 25.9.2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby (zrušené VZN MČ B-NM č. 8/2016)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »