Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
01.01.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2015, zo dňa 15. decembra 2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (Zrušené VZN MČ B-NM č. 2/2020 zo dňa 04.02.2020)
01.01.2016 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2015, zo dňa 15. decembra 2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (Zrušené VZN č. 9/2016 zo dňa 16.12.2016)
01.11.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN MČ B-NM č. 4/2017 dňa 13.06.2017)
02.07.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16. 6. 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava
02.07.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2015 zo dňa 16.06.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava (zrušené VZN č. 2/2018 dňa 10.04.2018)
02.07.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2015 zo dňa 16. 6. 2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
(zrušené VZN č. 4/2016 zo dňa 14.06.2016)
30.04.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2015 zo dňa 14.04. 2015, o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
30.04.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2015 zo dňa 14.04. 2015, o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2015 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2012 zo dňa 11. 12. 2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2014 zo dňa 12.12. 2014, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
01.01.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013 zo dňa 17. 12. 2013 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.07.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 6/2014 zo dňa 3. 6. 2014 ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava (Zrušené VZN č. 1/2016 zo dňa 26.04.2016)
19.06.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2014 zo dňa 3. 6. 2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti (zrušené VZN 12/2018 dňa 11.09.2018)
19.06.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2014 zo dňa 3. 6. 2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
19.06.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2014 zo dňa 3. 6. 2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do samosprávy obcí v roku 2014
01.05.2014 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2014 zo dňa 14. 4 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda
01.01.2014 VZN č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Nové Mesto
01.01.2014 VZN č. 6/2013 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ BNM
15.10.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013 zo dňa 15. 10. 2013 o organizácii miestneho referenda
04.07.2013 Všeobecne záväzné nariadenie MČ BNM č. 2/2013 zo dňa 11.6.2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »