Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
14.11.1995 1995/11 Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.11/1995 zo dňa 24.10.1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
14.11.1995 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1995 zo dňa 24.10.1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
29.07.1995 1995/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.10/1995 zo dňa 4.7.1995 o Trhovom poriadku v objekte Tržnica, Šancova 112, Bratislava

20.06.1995 1995/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.8/95 zo dňa 23.5.1995 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady
20.06.1995 1995/09 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.9/1995 zo dňa 23.5.1995, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 17. 5. 1994 č. 8/1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v úplnom znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 11. 4. 1995 č. 7/1995
09.06.1995 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1995 zo dňa 23.5.1995 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady
04.05.1995 1995/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.7/1995 zo dňa 11.4.1995,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1994 zo dňa 17.5.1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
02.02.1995 1995/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1995 zo dňa 10.1.1995, ktorým sa upravuje výška sadzby nájomného za nebytové priestory v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
02.02.1995 1995/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1995 zo dňa 10.1.1995, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1993 o dražbách práva nájmu nebytových priestorov v správe organizácií Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

02.02.1995 1995/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1995 zo dňa 10.1.1995, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto č.3/1994 zo dňa 8.2.1994 o dani z nehnuteľnosti na území MČ BNM pre rok 1994
02.02.1995 1995/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1995 zo dňa 10.1.1995 o vydávaní záväzných stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
02.02.1995 1995/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1995 zo dňa 10.1.1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
02.02.1995 1995/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1995 zo dňa 10.1.1995 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
02.02.1995 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1995 zo dňa 10.1.1995, o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
22.09.1994 1994/15 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.15/1994 zo dňa 6.9.1994, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/1993 o spôsobe nájmu trhových zariadení a obchodných priestorov v Tržnici, Šancová 112, Bratislava v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové mesto č. 7/1994

03.08.1994 1994/14 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.14/1994 zo dňa 14.7.1994 ktorým sa upravuje postup prevodu bytov a nebytových priestorov, ktorý tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1994 zo dňa 23.4.1994 v znení č. 10/1994 zo dňa 17.5.1994
21.07.1994 1994/13 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.13/1994 zo dňa 28.6.1994, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/1993 o spôsobe nájmu trhových zariadení a obchodných priestorov v Tržnici, Šancová 112, Bratislava o zoznam všetkých obchodných priestorov spolu s návrhom vyvolávacej ceny práva nájmu na rok 1994
21.07.1994 1994/12 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 12/1994 zo dňa 28.6.1994 o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
02.06.1994 1994/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1994 zo dňa 17.5.1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové mesto
02.06.1994 1994/11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.11/1994 zo dňa 17.5.1994, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1993 o podmienkach vykonávania podnikateľských aktivít na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »