Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
08.05.2001 2001/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2001 zo dňa 17.4.2001, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998 zo dňa 16. 6. 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21, v Osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5 - vyhlásené v úplnom znení dňa 18. 8. 2000

01.01.2001 2000/14 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ¬ Nové Mesto č. 14/2000 zo dňa 12. 12. 2000 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2001

01.01.2001 2000/13 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 13/2000 zo dňa 12.12.2000, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1996 zo dňa 23. apríla 1996 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1998 zo dňa 16. 6. 1998.
01.01.2001 2000/15 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 15/2000 zo dňa 12.12.2000, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1999 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
31.10.2000 2000/12 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 12/2000 zo dňa 10.10.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. marca 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29. júna 1999.

03.07.2000 2000/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 10/2000 zo dňa 13.6.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/1999 zo dňa 7.12.1999, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte Polikliniky Tehelná na Tehelnej ul. č. 26, Bratislava

03.07.2000 2000/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 7/2000 zo dňa 13.6.2000 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 2/1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer
03.07.2000 2000/11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 11/2000 zo dňa 13.6.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2000 zo dňa 15.2.2000, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2000 zo dňa 11.4.2000.
03.07.2000 2000/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 9/2000 zo dňa 13.6.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ulici č. 21, v Osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/1998 zo dňa 4.8.1998, č. 2/1999 zo dňa 9.3.1999 a č. 2/2000 zo dňa 15.2.2000.
03.07.2000 2000/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 8/2000 zo dňa 13.6.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/l998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1998 zo dňa 4.8.1998, č. 1/1999 zo dňa 9.3.1999 a č. 1/2000 zo dňa 15.2.2000
03.07.2000 2000/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/96 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže
15.05.2000 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach územného plánu obytnej zóny Koliba - Briežky
05.05.2000 2000/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach územného plánu obytnej zóny Koliba - Briežky
05.05.2000 2000/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2000 zo dňa 11.4.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2000, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava
15.03.2000 2000/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2000 zo dňa 15.2.2000, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
15.03.2000 2000/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/2000 zo dňa 15.2.2000 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/l998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v úplnom znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. l/l999
15.03.2000 2000/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2000 zo dňa 15.2.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancova 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici, Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21, v Osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5 v úplnom znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1999

01.01.2000 1999/12 úplné znenie vzn 1997/02

01.01.2000 1999/11 úplné znenie vzn 1996/05

01.01.2000 1999/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.7/1999 zo dňa 7.12.1999 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2000

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »