Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
03.07.2000 2000/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/96 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže
15.05.2000 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach územného plánu obytnej zóny Koliba - Briežky
05.05.2000 2000/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach územného plánu obytnej zóny Koliba - Briežky
05.05.2000 2000/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2000 zo dňa 11.4.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2000, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava
15.03.2000 2000/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2000 zo dňa 15.2.2000, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
15.03.2000 2000/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/2000 zo dňa 15.2.2000 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/l998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v úplnom znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. l/l999
15.03.2000 2000/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2000 zo dňa 15.2.2000, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancova 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici, Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21, v Osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5 v úplnom znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1999

01.01.2000 1999/12 úplné znenie vzn 1997/02

01.01.2000 1999/11 úplné znenie vzn 1996/05

01.01.2000 1999/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.7/1999 zo dňa 7.12.1999 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2000

01.01.2000 1999/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1999, zo dňa 7.12.1999, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. 8/1998 a Všeobecne záväzného nariadenia MČ B - NM č. 3/1999

01.01.2000 1999/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.9/1999 zo dňa 7.12.1999, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte Polikliniky Tehelná na Tehelnej ul. č. 26, Bratislava

01.01.2000 1999/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.8/1999 zo dňa 7.12.1999, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1996 v znení VZN č. 3/1997 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

28.12.1999 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/1999 zo dňa 17.12.1999, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte Polikliniky Tehelná na Tehelnej ul. č. 26, Bratislava
28.12.1999 1999/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.10/1999 zo dňa 7.12.1999, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer
23.07.1999 1999/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1999 zo dňa 29.6.1999, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda

23.07.1999 1999/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1999 zo dňa 29.6.1999, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich služobné tajomstvo

22.05.1999 1999/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1999, zo dňa 4.5.1999 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1998
03.04.1999 1999/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1999, zo dňa 9.3.1999 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1998 zo dňa 4.8.1998.

03.04.1999 1999/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1999 zo dňa 9.3.1999, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava v znení VZN č. 7/1998 zo dňa 4.8.1998
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »