Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
28.12.1999 1999/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.10/1999 zo dňa 7.12.1999, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer
28.12.1999 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/1999 zo dňa 17.12.1999, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte Polikliniky Tehelná na Tehelnej ul. č. 26, Bratislava
23.07.1999 1999/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1999 zo dňa 29.6.1999, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich služobné tajomstvo

23.07.1999 1999/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1999 zo dňa 29.6.1999, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda

22.05.1999 1999/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1999, zo dňa 4.5.1999 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1998
03.04.1999 1999/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1999, zo dňa 9.3.1999 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1998 zo dňa 4.8.1998.

03.04.1999 1999/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1999 zo dňa 9.3.1999, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava v znení VZN č. 7/1998 zo dňa 4.8.1998
01.01.1999 1998/12 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.12/1998 zo dňa 6.11.1998 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 1999

06.11.1998 1998/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.8/1998 zo dňa 13.10.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1991 o chove zvierat na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

06.11.1998 1998/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.9/1998 zo dňa 13.10.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 10.1.1995

06.11.1998 1998/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.10/1998 zo dňa 13.10.1998, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1995 o vydávaní záväzných stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 10.1.1995

06.11.1998 1998/11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.11/1998 zo dňa l3.lO.l998 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa 24. 10. 1995 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1996 zo dňa 25. 6. 1996

21.08.1998 1998/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1998 zo dňa 4.8.1998 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do NR SR v roku 1998
21.08.1998 1998/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1998 zo dňa 4.8.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

21.08.1998 1998/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.7/1998 zo dňa 4.8.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998 zo dňa 16. júna 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová ll2, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

01.07.1998 1998/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto mč.2/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1996 o odstraňovaní opustených motorových vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.07.1998 1998/03 Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.07.1998 1998/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1998 zo dňa 16. júna 1998 ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová ll2, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej , Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

01.07.1998 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112,Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici, Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č.21 a v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ul. č. 18.
06.05.1998 1998/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1998 zo dňa 14.4.1998 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1993 zo dňa 16. 3. 1993 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1993 zo dňa 28. 10. 1993 o zásadách riešenia otázok bytovej politiky na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »