Bod č. 21

Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13444/108, o výmere 877 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto od vlastníka pozemku Istrochem Reality, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.