Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 43. zasadnutie 13.10.2022

 • 13. októbra 2022, 14:00 h
 • na 6. poschodí v zasadačke Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, ul. Junácka č. 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.94 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na doplnenie druhého použitia zdrojov z bankového úveru

 6. 6.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít“
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava

 9. 9.Návrh na prijatie ponuky MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 21 15 41 pre Základnú školu s Materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava – rekonštrukcia zdroja tepla a zabezpečovanie dodávky tepla

 10. 10.Návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-podniku VPS

 11. 11.Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

 12. 12.Schválenie Územného plánu zóny Nobelova
  Ostatné prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/ah6FcjQZflysTPr . Heslo 12345.

 13. 13.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na zverenie majetku - „Športovisko Pionierska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/2, v k.ú. Nové Mesto, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava

 16. 16.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457

 18. 18.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 49 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/18 do vlastníctva nájomcu

 19. 19.Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21 pre neziskovú organizáciu DEPAUL, IČO: 37924443 na dobu určitú – 1 rok

  Materiály
 20. 20.Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771

 21. 21.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13444/108, o výmere 877 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto od vlastníka pozemku Istrochem Reality, a.s.

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 23. 23.Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Bratislava 3

 24. 24.Prejednanie viacerých petícií týkajúcich sa zachovania bufetu „Koliesko“ v parku na Račianskom mýte

  Materiály
 25. 25.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.)

 26. 26.Rôzne
  R1 - Návrh na výmenu bytu č. 46 na Bojnickej 23 nájomkyni Božene Farkašovej
  (Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič)
  R2 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 30/18 z 13.07.2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch súp. Č. 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu určitú, ak o kúpu bytu požiadajú
  (Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič)

 27. 27.Interpelácie

 28. 28.Záver