Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 32. zasadnutie 07.12.2021

 1. 15.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2022

 2. 16.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

 3. 17.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m², katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021

 4. 18.Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“

 5. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/112 o výmere 191 m², v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Helenu Bajtekovú v podiele 1/1

 6. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 411 nachádzajúcom sa na 5. nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 2953 a to občianskemu združeniu Tu sme, s Vami o.z.

 7. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková

 8. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 9. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 10. 24.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, stavby so súpisným číslom 2682, katastrálne územie Vinohrady, (Dom kultúry Kramáre), do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022

 11. 25.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12. 26.Informácia o hľadaní vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov, nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s cieľom zriadenia novej materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 13. 27.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 14. 28.Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016 - 2020“

 15. 29.Návrh na zápis bývalej čerpacej stanice Bratov Zikmundovcov na Račianskej ul. č. 34 (Kovošrot Palkov) do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 30.Návrh na zápis železničnej stanice Bratislava Filiálka do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 31.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2021/2022

 18. 32.Návrh na schválenie postupu nakladania s pohľadávkou bývalého nájomníka v Mestskej Tržnici spoločnosti Magic FOOD s.r.o.

 19. 33.Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 20. 34.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis, s.r.o.

 21. 35.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 22. 36.Rôzne
  R1 - Zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do zoznamu pamätihodností MČ B-NM
  Poslanecký návrh Ing. Troiaka
  R2 - Zlepšenie informovanosti poslaneckého zboru a verejnosti – žiadosti o NFP, resp. iné formy dotácií zo štrukturálnych fondov a iných externých zdrojov
  Poslanecký návrh Ing. Švecová, PhD a Klub novomestskej zmeny
  R3 - Doplnenie členov Redakčnej rady Hlasu Nového Mesto
  Poslanecký návrh Mgr. Petrovič a Klub novomestskej zmeny
  R4 - Realizácia výmeny bytu - Farkašová
  Poslanecký návrh Mgr., Ing. Šebejová, PhD.
  R4x - Realizácia výmeny bytu - Majerová
  Poslanecký návrh Mgr., Ing. Šebejová, PhD. NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ
  R5 - Prizvanie na rokovanie so spoločnosťou Bormed, s.r.o. – Matej Alex
  Poslanecký návrh Mgr., Ing. Šebejová, PhD.
  R6 - Preverenie možnosti osadenia a montáže bezpečnostných kamier – Park Račianske mýto
  Poslanecký návrh: Mgr. Filipovič, MBA, p. Lovich, Ing. Gašpierik, JUDr. Korček, PhD., LL.M

 23. 37.Interpelácie

 24. 38.Záver

Informačné materiály

 1. 1.O vybavovaní interpelácií

 2. 2.Zber jedlých olejov a tukov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 3. 3.Nový EKO-podnik VPS