Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 30. zasadnutie 29.06.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.

 7. 7.Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru

  Materiály
 8. 8.Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA

 9. 9.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 10. 10.Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP pre projekt „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2

 11. 11.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 12. 12.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024

 13. 13.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí uznesením č.10/07 vyplývajúcich zo správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií

 14. 14.Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na 13. zasadnutí uznesením č.13/05 vyplývajúceho zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa prijatých VZN.

 15. 15.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021

 16. 16.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci

 18. 18.Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 19. 19.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 20. 20.Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.9. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú

 23. 23.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave

 24. 24.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021

 25. 25.Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií

 26. 26.Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013

 27. 27.Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého

 28. 28.Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova

 29. 29.Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 30. 30.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 31. 31.Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, Bratislava.

 32. 32.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 33. 33.Rôzne
  R/01 - Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481
  R/02 - Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 –ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne č. 388/2021

 34. 34.Interpelácie

 35. 35.Záver

Informačné materiály

 1. 1.O vybavovaní interpelácií podaných na: - 2. pokračovaní 23. zasadnutia MZ MČ B-NM, dňa 13.04.2021
  - 25. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 22.04.2021 a
  - 26. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 29.04.2021

 2. 2.Oddelenie sociálnych služieb o procese implementácie terénneho sociálneho pracovníka