Bod č. 8

Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 v katastrálnom území Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.