Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 22. zasadnutie 12.02.2021

 • 12. februára 2021, 10:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [41.01 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 19.02.2021
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Návrh na zmenu Rokovanie poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 8. 8.Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 v katastrálnom území Nové Mesto

 9. 9.Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99

 10. 10.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 – II. vlna