Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 14. zasadnutie 11.02.2020

 • 11. februára 2020, 16:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [40.97 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto

 6. 6.Návrh na schválenie návrhu nájomnej zmluvy

  Materiály
 7. 7.Rôzne
  R1 - Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020 (Poslanecký návrh Ing. Andreja Árvu a JUDr. Richarda Mikulca)
  R2 - Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020 (Poslanecký návrh Ing. Stanislava Winklera)
  R3 - Polyfunkčný objekt Zátišie - zorganizovanie stretnutia (Poslanecký návrh Ing. Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD.)

 8. 8.Interpelácie

 9. 9.Vystúpenie občanov

 10. 10.Záver