Miestne zastupiteľstvo - 14. zasadnutie 13.09.2016

 • 13. septembra 2016, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.71 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 18.Návrh na schválenie zloženia finančnej zábezpeky v rámci podnikateľskej činnosti EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb v prospech spoločnosti AZ green works s.r.o.

 7. 19.Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci
  pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 8. 12.Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti areálu Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova č. 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

 9. 6.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava

 10. 7.Návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za pozemky vo vlastníctve spoločnosti Prešovská 2nd, s.r.o.

 11. 8.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Protokolu č. 252/2005 zo dňa 10.06.2005 – technické zhodnotenie objektov hlavnej budovy a jedálne základnej školy na ul. Za kasárňou 2 v Bratislave a objektu materskej školy na ul. Šancová 65 v Bratislave

 12. 9.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Základnej škole s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 13. 10.Návrh na schválenie Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 14. 11.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/25 zo dňa 16.06.20111

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 16. 14.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. Č. 6134, v k.ú. Vinohrady, pre manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. Martinu Rolnú, obaja bytom Sudová č. 2, Bratislava

 17. 15.Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 16.Žiadosť o poskytnutie dotácie - projekt Rešpekt pre Nové Mesto

 19. 17.Žiadosť o poskytnutie dotácie - projekt Integrácie ľudí bez domova na trh práce

 20. 20.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver

Informačné materiály

 1. .Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 14.06.2016

 2. .Informácia o účasti poslancov a členov odborníkov na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. .Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie k 31.08.2016

 4. .Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.7.2016