Bod č. 9

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 12. zasadnutie 26.04.2016
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Ing. Andrea Kutarňová - odd. právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.