Miestne zastupiteľstvo - 12. zasadnutie 26.04.2016

 • 26. apríla 2016, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.32 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 24.05.2016
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z kontroly zákonnosti súladu so všeobecne záväznými nariadeniami, hospodárnosti a efektívnosti v rámci poskytovania dotácií MČ B-NM za roky 2011 – 2012

 7. 7.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016

 13. 13.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku.. Štatútu hl. mesta SR Bratislava

 14. 14.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislava

 15. 15.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. .../2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hl. m. SR BA, výšky úhrady na dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia

 16. 16.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 220, 932 90 Bratislava

 17. 17.Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 83290 Bratislava, časti lokality „Zátišie“

 18. 18.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 19. 19.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava

 22. 22.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 24. 24.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 25. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 26. 26.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt oprava kaverny pod chodníkom

 27. 27.Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016

 28. 28.Návrh na odvolanie člena Dotačnej komisie a člena s poradným hlasom Dotačnej komisie

 29. 29.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016

 30. 30.Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Odyseus – Projekt "Pomoc na ul. Trnavskom mýte"

 31. 31.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáži trate

 32. 32.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO – Projekt „Sme tu spolu“

 33. 33.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ VAGUS – Projekt „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“

 34. 34.Žiadosť o poskytnutie dotácie KRESŤANIA V MESTE – Projekt „Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom integrácie ĽbD“

 35. 35.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMARČAN – Projekt „Aktívny Kramarčan“

 36. 36.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ JEŽKOVE OČI – Projekt „Cyklodielňa 2016“

 37. 37.Žiadosť o poskytnutie dotácie RODINNÉ CENTRUM KRAMÁRIK – Projekt „Zvedavé deti“

 38. 38.Žiadosť o poskytnutie dotácie DEPAUL SLOVENSKO, NO – Projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“

 39. 39.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO – Projekt „Spolu pre komunitu 2“

 40. 40.Žiadosť o poskytnutie dotácie VAGUS, o.z. – Projekt „Prácou do života“

 41. 41.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č......./2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 42. 42.Vystúpenie občanov

 43. 43.Interpelácie

 44. 44.Rôzne

 45. 45.Záver

 46. 46.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2015

 47. 47.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM a detských jaslí za rok 2015

 48. 48.Informácia mimo programu rokovania:
  Vybavovanie interpelácií z ostatného miestneho zastupiteľstva

 49. 49.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto od 01.01.2015 do 31.12.2015

 50. 50.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016

 51. 51.Informácia mimo programu rokovania:
  Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 29.02.2016 (na stôl)

 52. 52.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto

 53. 53.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o projektoch financovaných z Nórskych fondov