Miestna rada (2018-2022) - 6. zasadnutie 15.10.2019

 • 15. októbra 2019, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.6 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2020

 8. 8.Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 9. 9.Rôzne
  R1 - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019

 10. 10.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2019

 2. 2.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 31.8.2019

 3. 3.Informácia o príprave rozpočtu na roky 2020 - 2022