Miestna rada (2018-2022) - 22. zasadnutie 23.09.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 5. 5.Dodatok č.1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - nájom bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 pre ich zamestnancov

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver