Miestna rada - 13. zasadnutie 29.11.2016

 • 29. novembra 2016, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.41 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM

 7. 7.Návrh VZN MČ B-NM o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM (Informácia o zavedení poplatku za rozvoj)

 8. 8.Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

 9. 9.Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti B-NM

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM

 11. 11.Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2017-2019

 12. 12.Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016-2020

 13. 13.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017

 14. 14.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017

 15. 15.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM a Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rok 2017

 16. 16.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 17. 17.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2017 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 19. 19.Návrh na prenájom časti budovy spoločenského domu "VERNOSŤ" pre spoločnosť Belemit, s.r.o.

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/36, ostatné plochy, o výmere 64 m2 a parc. č. 5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 147/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10146 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

 21. 21.Zámer na odkúpenie pozemkov registra “C“ KN parc. č. 13145/108, 13148/2, 13148/3, 13148/18, 13148/19, 13149/216, v k.ú. Nové Mesto od Ministerstva hospodárstva SR

 22. 22.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava

 23. 23.Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

 24. 24.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č.11820/28, katastrálne územie Nové Mesto.

 25. 25.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto.

 26. 26.Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave

 27. 27.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave)

 28. 28.Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 29. 29.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 30. 30.Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2017

 31. 31.Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2016 v zmysle "Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM" schváleného dňa 16.06.2011 poslancom MZ, členom odborníkom K-MZ a zapisovateľom odborných K-MK MČ B-NM (na stôl)

 32. 32.Rôzne

 33. 33.R1 - Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 19013/2, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr. Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava

 34. 34.R2 - Vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za kasárňou 2 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 35. 35.R3 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“

 36. 36.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2016 v MČ Bratislava - Nové Mesto

 2. 2.Informácia o čerpaní rozpočtu MČ B-NM k 31.10.2016