Bod č. 5

Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C” KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.