Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 15. zasadnutie 08.06.2020

  1. 1.Otvorenie.

  2. 2.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

  3. 3.Návrh – Zmena Úplného znenia zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17.3.2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16.6.2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14.2.2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19.

  4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava.

  5. 5.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o. , Bajkalská 7A, Bratislava.

  6. 6.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na Tupého ul.