Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 18. zasadnutie 23.11.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Zámer na odkúpenie pozemkov registra “C” KN parc.č. 13145/108, 13148/2, 13148/3, 13148/18, 131148/19, 13149/216 v k.ú. Nové Mesto od Ministerstva hospodárstva SR

 6. 6.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA-NM na I. polrok 2017

 7. 7.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BA-NM na rok 2017

 8. 8.Návrh Vecného plánu zasadnutí MR a MZ mestskej časti BA-NM na rok 2017

 9. 9.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 10. 10.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017-2019

 11. 11.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Informácia o zavedení poplatku za rozvoj

 13. 13.Návrh programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016-2020

 14. 14.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO podniku VPS

 16. 16.Štúdia EKO-podniku VPS

 17. 17.Štúdia klientskeho centra