Bod č. 16

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.