Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 21. zasadnutie 22.05.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa k prenájmu areálu Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12 Bratislava v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO:31 355 161

 4. 4.Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č.7/2012 ako prípadu osobitného zreteľa k prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti EIS Bratislava s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO: 46 519 335

 5. 5.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite „ Koliba –Vtáčnik“

 6. 6.Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018

 7. 7.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové opatrenie za rok 2016

 8. 8.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 9. 9.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 10. 10.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 11. 11.Návrh Dodatku č.12 zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik VPS

 12. 12.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dodržaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2017 zo dňa 13.10.2015 o dodržaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 17.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp.č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc.č.11280/46 a parc. č.11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

 18. 18.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BANM na II. polrok 2017

 19. 19.Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 – nízkoprahový klub pre deti a mládež

 20. 20.Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku stravovania dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len zásady)

 21. 21.Rôzne

 22. 22.Vyhodnotenie zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ

 23. 23.Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ