Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) - 9. zasadnutie 29.01.2024

 • 29. januára 2024, 15:00 h
 • Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, 6. poschodie zasadačka
 • Pozvánka [42.27 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 25.03.2024
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na prvú zmenu rozpočtu

  Materiály
 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 9. 9.Projekty základných a materských škôl (Cádrova, Odborárska, Teplická)

 10. 10.Informácie o plánovaných investíciách do škôl v roku 2024

 11. 11.Situácia na ZŠ Cádrova - výberové konanie na riaditeľa

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver