Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 4. zasadnutie 03.06.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č.173. ÚEZ č. 173/2016 (Nájomná zmluva č.173, Odstúpenie žiadosti o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve č.9/2016, Nájomná zmluva č.9/2016, žiadosť o zmenu prenájomcu – doplnenie ).

 4. 4.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019.

  Materiály
 5. 5.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č...../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy( list primátora Matúša Valla, VZN hl.m. SR Bratislavy).

 6. 6.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 12.Rôzne

 8. 13.Pracovná agenda finančného oddelenia týkajúca sa škôl a školských zariadení

 9. 7.Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 10. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 11. 9.Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2019/2020 a 2020/2021.

 12. 10.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č.6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby " INS_FTTC_B_BA_Jeséniova."

 13. 11.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2918

 14. 14.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Mark&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám.7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom.