Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 7. zasadnutie 03.09.2019

 • 3. septembra 2019, 15:00 h
 • v malej zasadačke na II. poschodí č.d. 224 v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Weiss Peter
 • Pozvánka [50.24 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa VZN č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 5. 5.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Koziarka

 6. 6.Návrh na schválenie prenájmu garáže na ul. Pionierskej 1 v Bratislave – areál Knižnice – Bratislava – Nové Mesto pre občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 42 365 228

 7. 7.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri správe Kabinetu pomalosti

 8. 8.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Obchodného zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“

 9. 9.Informácia o príprave návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020-2022

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver