Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 32. zasadnutie 08.06.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 (Škodová)

  Materiály
 4. 4.Návrh na druhú zmenu rozpočtu (Škodová)

 5. 5.Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru (prednosta/Varga)

 6. 6.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru (prednosta/Varga)

 7. 7.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru (prednosta/Varga)

 8. 8.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru (prednosta/Varga)

 9. 9.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Červenková)

 10. 10.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026 (Červenková)

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Velček)

 12. 12.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Velček)

 13. 13.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením (Velček)

 14. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (Csabay)

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457 (Velček)

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver