Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 23. zasadnutie 24.05.2017

 • 24. mája 2017, 15:00 h
 • Junácka 1
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí
 • Predsedajúci: Ing. Bielik Jozef
 • Pozvánka [44.11 kB]
 1. 1.N á v r h záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 2. 2.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, malej a zrkadlovej sály Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej organizácia Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 771

  Materiály
 3. 3.Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru na ul. J.C. Hronského č. 16 v Bratislave pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o

 4. 4.P l á n kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017

  Materiály
 5. 5.N á v r h na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 6. 6.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 7. 7.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

 8. 8.Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS

 9. 9.Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti areálu Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

 10. 10.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 12. 12.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 14. 14.Návrh ZÁSAD poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „zásady“)

 15. 15.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 16. 16.Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 ako prípadu osobitného zreteľa k prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti EIS Bratislava s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO: 46 519 335

 17. 17.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto“