Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 6. zasadnutie 06.09.2023

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 4. 4.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023

  Materiály
 5. 5.Návrh na vyhlásenie OVS na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920

 6. 6.Návrh na vyhlásenie OVS na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul . Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929

 7. 7.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia)

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52 570 070

 9. 9.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto. K prerokovaniu materiálu na komisiách je prizvaný aj zástupca spoločnosti Central Development s.r.o. (správca príležitostných trhov) pre zodpovedanie otázok ohľadom organizácie.

 10. 10.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

 11. 11.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 12. 12.Návrh na odzverenie majetku - Tepelno-technologické zariadenie zo správy Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12

  Materiály
 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver