Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 8. zasadnutie 13.11.2019

 • 13. novembra 2019, 15:00 h
 • miestnosť č. 619 na 6. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [43.83 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020

 3. 3.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra “C“ KN parc. č. 5675/6 a 5675/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Jána Mosného a Soňu Mosnú, obaja bytom Júnová 8, Bratislava

 6. 6.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6095/6, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Annu Ježovú, bytom Holubyho 1/A, Bratislava

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ...../2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 905 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebytového priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č. 1378 na Teplickej ul. 19 a to občianskemu združeniu PUPALKY, o.z.

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z.

 10. 10.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2020

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto

 12. 12.Návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy č. 182/2018

 13. 13.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2019 z .........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel