Bod č. 16

Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM, ktorým sa súčasne mení a nahrádza VZN MČ B-NM č. 07/2017 zo dňa 12.09.2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.