Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 27. zasadnutie 14.05.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie Miestnej rady

 3. 3.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 MČ B-NM

 4. 4.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ B-NM na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022

 5. 5.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC Fresh Market, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava

 6. 6.Návrh záverečného účtu MČ B-NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 7. 7.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

 8. 8.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

 9. 9.Stanovisko k návrhu Dodatku č...... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 10. 10.Návrh VZN MČ B-NM č....../2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom "Voľnočasový priestor JAMA“

 11. 11.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parc. reg. „C“ č. 18261/9, k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve MČ B-NM v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo Mlynské Nivy 44/b, Bratislava za účelomuloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia

 12. 12.Návrh na prenájom kancelária č. 314 na 3. posch. Administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Petru Mikulovú

 13. 13.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

 14. 14.Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v MČ B-NM

 15. 15.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ BNM, ktorým sa súčasne zmení VZN MČ B-NM č. 10/2017 zo dňa 12.12.2017

 16. 16.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM, ktorým sa súčasne mení a nahrádza VZN MČ B-NM č. 07/2017 zo dňa 12.09.2017

 17. 17.Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2018

 18. 18.Rôzne:
  Podnet obyvateľky Pyrenejskej ul. na prešetrenie šírkových parametrov Pyrenejskej ulice z dôvodu neodvážania odpadu spoločnosťou OLO kvôli nedostatočnej šírke a veľkému sklonu tejto komunikácie