Bod č. 11

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parc. reg. „C“ č. 18261/9, k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve MČ B-NM v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo Mlynské Nivy 44/b, Bratislava za účelomuloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.