Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 30. zasadnutie 18.01.2022

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

  3. 3.Návrh na vypožičanie lávky - technickej pamiatky „Oceľovej lávky, pri Palme 1903“ Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000

  4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, lesný pozemok, v rozsahu 1983 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 3673, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52702219

  5. 5.Návrh na zmenu uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12. 2021 v časti C), bodu 3. (kompetencie starostu)

  6. 6.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2022

  7. 7.Rôzne