Bod č. 4

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 12807/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.