8. zasadnutie - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ