Bod č. 3

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.