Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
12/26 Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016 26.04.2016
10/26 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016 15.12.2015
09/26 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady: - parc. č. 5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy Orbanovej - parc. č. 5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku - parc. č. 5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany Vittekovej - parc. č. 5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána Mošaťa - parc. č. 5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silvie Fekárovej 13.10.2015
07/26 Rôzne - Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 16.06.2015
02/26 Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO v k. ú. Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska č. 28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska/Šuňavcová a lokalite ul. Pionierska /Kyjevská/Legerského, pre verejno-prospešné účely, od prenajímateľa Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 17.02.2015
27/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru v EKO-podniku VPS 11.09.2018
26/25 Návrh na schválenie predaja pozemkov - parcely registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19m² zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr. Moniky Krabáčovej 12.06.2018
24/25 Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23.08.2013 uzatvorenej s Istrochem reality, a.s., o ďalších 5 rokov 10.04.2018
22/25 Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektu lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS 12.12.2017
19/25 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu a) Materskej školy Jeséniova 61, Bratislava na umiestnenie 6 ks reklamných panelov, b) Základnej školy Jeséniova 54, Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť NUBIUM, s.r.o 13.06.2017
18/25 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ DIVADLO OPROTI – Edudrama – hráme sa na život 11.04.2017
16/25 Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave 16.12.2016
15/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
13/25 Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné číslo 13329, na Robotníckej ulici v Bratislave v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici 14.06.2016
12/25 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt oprava kaverny pod chodníkom 26.04.2016
10/25 Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Hlas Nového mesta 15.12.2015
09/25 Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č.12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2 do správy EKO - podnik verejnoprospešných služieb 13.10.2015
07/25 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32, k.ú. Nové Mesto, pre GRANDE MGN, s.r.o., Trnavská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731 16.06.2015
03/25-3 Rôzne 14.04.2015
03/25-4 Rôzne 14.04.2015
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »