Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
16/27 Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave 16.12.2016
15/27 Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.11.2016
13/27 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 (Dobrovoľný hasičský zbor) 14.06.2016
12/27 Návrh na odvolanie člena Dotačnej komisie a člena s poradným hlasom Dotačnej komisie 26.04.2016
10/27 Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 15.12.2015
09/27 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č.11710/2 a parc. č.11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej 13.10.2015
07/27.1 Rôzne - Súhlas s podnikaním miestneho kontrolóra 16.06.2015
07/27.2 Rôzne - Zverenie pozemkov v areáli Chemickej priemyslovky na Račianskej ulici 16.06.2015
07/27.3 Rôzne - Preverenie možnosti návrh zmeny a doplnenia VZN č. 5/2001 16.06.2015
07/27.4 Rôzne - Doplnenie - voľba člena Miestnej rady 16.06.2015
02/27 Návrh na zmenu časti B. uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010 vo vzťahu k zapracovaniu finančnej zábezpeky do Zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 17.02.2015
27/26 Návrh na zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do siete pracovísk Knižnice Bratislava-Nové Mesto 11.09.2018
26/26 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia 12.06.2018
24/26 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava 10.04.2018
22/26 Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018 12.12.2017
19/26 Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018 13.06.2017
18/26 Žiadosť o poskytnutie dotácie PRE-UM – Malé múzeum kognitívnych ilúzií 11.04.2017
16/26 Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave) 16.12.2016
15/26 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
13/26 Návrh na zverenie nebytových priestorov na ul. Jeséniova 43 do správy rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Knižnica Bratislava-Nové Mesto 14.06.2016
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »