Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
01.01.2009 2008/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1995 zo dňa 23. 5. 1995 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2003 zo dňa 10.6.2003

01.01.2009 2008/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1996 zo dňa 25. 6. 1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava –Nové Mesto

01.01.2009 2008/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 zo dňa 25.6.1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1998 zo dňa 13.10.2008, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1999 zo dňa 4.5.1999, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Nové Mesto č. 6/1999 zo dňa 7.12.1999 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Nové Mesto č. 1/2005 zo dňa 11.3.2005

01.01.2009 2008/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26. 11. 1996 o záväzných častiach Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16.4.2008

01.01.2009 2008/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29.6.1999, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10.10.2000, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17.4.2001 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002

01.01.2009 2008/11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1997 zo dňa 1.7.1997, o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer v znení Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2003 zo dňa 7.10.2003
01.01.2009 2008/12 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 12/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1997 zo dňa 16. 12. 1997 o vydávaní osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
01.01.2009 2008/13 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 13/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2000 zo dňa 11.4.2000 o záväzných častiach územného plánu obytnej zóny Koliba – Briežky
01.01.2009 2008/14 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 14/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.01.2009 2008/15 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 15/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.2009 2008/16 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 16/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení č. 2/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o záväzných častiach Územného plánu zóny Tehelná
01.01.2009 2008/17 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 17/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
01.01.2009 2008/18 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 18/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8 /1994 zo dňa 17. 5. 1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení VZN č.7/1995 zo dňa 11.4.1995 a VZN 9/1995 zo dňa 23.5.1995
01.01.2009 2008/19 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 19/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2005 zo dňa 18. 10. 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.2009 2008/20 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 20/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1995 zo dňa 24.10.1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1996 zo dňa 25.6.1996 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/1998 zo dňa 13.10.1998
01.01.2009 2008/22 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2007 zo dňa 10. 04. 2007 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007
01.09.2008 2008/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2008, zo dňa 5. 8. 2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Nové Mesto.

28.06.2008 2008/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2008 zo dňa 10. 6. 2008 o určení domu Športová č. 5 ako domu osobitného určenia

14.05.2008 2008/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení VZN č. 6/2000 zo dňa 13.6.2000

14.05.2008 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRÍSK PRE DETI A MLÁDEŽ

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »