Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
01.07.2013 Všeobecne záväzné nariadenie MČ BNM č. 1/2013 zo dňa 11.6.2013 o úprave podmienok predaja a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území MČ Bratislava - Nové Mesto
01.01.2013 2001/5 úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (Zrušené VZN č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016)
01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.4/2012 zo dňa 26.6.2012 ktorým sa mení a dopÍňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-NovéMesto č.5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2005 zo dňa 13.12.2005, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.2/2007 zo dňa 10.04.2007, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2007 zo dňa 11.12.2007, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.22/2008 zo dňa 16.12.2008, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2009 zo dňa 22.04.2009, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2011 zo dňa 13.12.2011.
01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2012 zo dňa 11.12.2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
01.11.2012 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2012 zo dňa 25.9.2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby (zrušené VZN MČ B-NM č. 8/2016)
03.05.2012 2008/02Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16.4.2008, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRÍSK PRE DETI A MLÁDEŽ ako vyplýva zo zmien a doplnení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.17/2008 zo dňa 16.12.2008 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.13/2012 zo dňa 17.4.2012

03.05.2012 1997/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.1/1997zo dňa 18.3.1997,ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10.10.2000, všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17.4.2001, všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava –Nové Mesto č. 3/2002 zo dňa 18.6.2002, všeobecne záväzným nariadením č.10/2008 zo dňa 16.12.2008,všeobecne záväzným nariadením č.2/2010 zo dňa 20. 4. 2010 a všeobecne záväzným nariadením č.1/2012 zo dňa.17. 4. 2012
03.05.2012 2009/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2012 zo dňa 17. 4. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2009 zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
03.05.2012 2012/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008
03.05.2012 2012/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2012 zo dňa 17. 4. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/2009 zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
03.05.2012 2012/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2012 zo dňa 17. 4. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRÍSK PRE DETI A MLÁDEŽ v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/2008 zo dňa 16.12.2008
01.01.2012 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
03.11.2011 2011/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2011 zo dňa 03. 11. 2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1994 zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
19.07.2011 1997/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.2/1997 zo dňa 1.7.1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer

01.01.2011 2010/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mestoč. 7/2010 zo dňa 12.10.2010, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
01.01.2011 2011/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2011 zo dňa 13.12.2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 o miestnych daniach nas území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
13.10.2010 2011/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2011 zo dňa 20. 09. 2011, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
08.07.2010 2010/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22.6.2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
08.07.2010 2010/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2010 zo dňa 22.6.2010, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do samosprávy obcí v roku 2010

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »