Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 6. zasadnutie 25.08.2023

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

  Materiály
 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Informácia o vzdaní sa funkcie dočasne poverenej riaditeľky príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS

 6. 6.Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS

 7. 7.Informácia o výberovom konaní na riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS

 8. 8.Vystúpenie občanov – občania sa môžu prihlásiť do diskusie k jednotlivým prerokúvaným bodom programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva elektronicky na adresu podatelna@banm.sk, a to najneskôr do 25.8.2023 do 9.00 hod. Na základe prihlásenia bude občanovi zaslaný prístupový kód na online zasadnutie. Na zabezpečenie identifikácie prihláseného občana musí jeho prihlasovací email obsahovať celé meno a priezvisko

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver