Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 4. zasadnutie 04.04.2023

 • 4. apríla 2023, 09:00 h
 • prezenčnou formou v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [51.77 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 4A - (29).Návrh na zmenu názvu časti ulice Kutuzovova na Námestie generála Viesta

 6. 4B.Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na Fond na podporu športu pre projekt „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Kalinčiakova 12

 7. 5.Správa o plnení uznesení

 8. 6.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 9. 7.Návrh stanoviska MZ mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 10. 8.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 11. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 12. 10.Návrh zmeny VZN č. 2/2006, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnení VZN č. 2/2009

 13. 11.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023

 14. 12.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu

  Materiály
 15. 13.Správa z mimoriadnej kontroly s dôrazom na použitie všetkých finančných prostriedkov kapitálových a bežných výdavkov investovaných do spoločenskej budovy Vernosť zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.01.2011 až do 01.04.2022

 16. 14.Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 17. 15.Informácia o začatí mimoriadnej kontroly Základnej školy s materskou školou Cádrova

 18. 16.Návrh na voľbu členov-odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026

 19. 17.Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa - mestskú časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14.06.2019, účinnej dňa 15.06.2019, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 14.6.2019 č. ÚEZ 122/2019

 20. 18.Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 21. 19.Schválenie Územného plánu zóny Nobelova
  Ostatné prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/fvlf1cyjDX2bUVT

 22. 20.Preverenie stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Biely Kríž

 23. 21.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 22.Informácia o obstarávaní územných plánov zón

  Materiály
 25. 23.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 26. 24.Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru č. 11 (dielne) v objekte Hálkova 11 pre spoločnosť Havarijná služba Olivová s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 367 415 66 alebo pre spoločnosť BAM-EKO a.s. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 35 815 272, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 27. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830

 28. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 29. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Ovručská 5, 831 02 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944

 30. 28.Návrh na zmenu názvu časti ulice Junácka na názov „Olympijské námestie“

  Materiály
 31. 30.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 32. 31.Rôzne
  R1 - Zabezpečenie stenografických záznamov
  R2 - Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa EKO-podniku VPS
  R3 - Zrušenie uznesenia MZ č. 39/12.4 zo dňa 28.06.2022

 33. 32.Interpelácie

 34. 33.Záver

Informačné materiály

 1. 1.I01 - Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zastupiteľstva