Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 23. zasadnutie 09.03.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa z kontroly plnenia uznesení

 6. 6.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 7. 7.Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99

 8. 8.Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry„ pre projekt „Revitalizácia športoviska Pionierska“ a schválenie jeho spolufinancovania.

 9. 9.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska

 10. 10.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020

  Materiály
 13. 13.Návrh úsekov miestnych komunikácií I. až IV. triedy a ich zaradenie do nových zón dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s čl. 58c ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 14.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902 v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.

 16. 16.Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 12C/116/2019 žalobcu Ludmila Koukol, c/a žalovanému hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

 17. 17.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady

 18. 18.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu, so sídlom Hálkova 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31780334

 19. 19.Pripomienky, námietky a požiadavky na návrh Zadania pre Urbanistickú štúdiu zóny areálu Palma v MČ Bratislava-Nové Mesto.

 20. 20.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 21. 21.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2019/2020

 22. 22.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.)

 23. 23.Rôzne

 24. 24.Interpelácie

 25. 25.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 16.12.2020

 2. 2.Informácia o zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto od 1.3.2021

 3. 3.Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2021 a o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2019 a 2020