Miestna rada (2018-2022)

 • Typ: Rada
 • Tajomník: Ing. Augustinič Katarína
 • Základné fakty o miestnej rade:
  Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
  Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
  Miestna rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
  (Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)
  Tajomník miestnej rady:
  Za účelom koordinácie pôsobenia poslancov MČ a miestneho zastupiteľstva, miestne zastupiteľstvo volí z poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka miestnej rady.

  Pre volebné obdobie 2018 až 2022 bola do funkcie tajomníka miestnej rady zvolená Ing. Katarína Augustinič (e-mail: katarina.augustinic@gmail.com).

  Kompetencie tajomníka rady:
  organizuje prípravu návrhov časových a vecných plánov harmonogramu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a ich pravidelnú aktualizáciu,
  dohliada na prípravu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva z hľadiska dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných nariadení MČ a Štatútu, rokovacích poriadkov týchto orgánov a ostatných interných dokumentov samosprávy,
  v rozsahu poverenia starostom koordinuje súčinnosť miestnej rady a miestneho zastupiteľstva so zástupcom starostu, miestnym úradom, miestnym kontrolórom a riaditeľmi organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom,
  zabezpečuje vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva, gesciu poslancov v okrskoch, plní i ďalšie úlohy, ktorými ho poverí miestna rada alebo starosta.
Petrovič Juraj

Mgr. Petrovič Juraj

koalícia: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

jurajpetrovic@oks.sk

Vlačiky Martin

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky@gmail.com

Augustinič Katarína

Ing. Augustinič Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katarina.augustinic@gmail.com