Bod č. 14

  • Zasadnutie: Miestna rada (2018-2022) - 27. zasadnutie 22.03.2022
  • Prekladatelia: Ing. Ignác Olexík, PhD. - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: JUDr. Rastislav Velček - vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činnosti, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Žiadosť Marks&Marcs s. r. o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922 nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.